HQ Hand Sanitizer

 Iso Propyl Alcohol 75 % w/v

Glycerol 1.45% v/v

Hydrogen Peroxide 0.125%v/v

HQ Hand Sanitizer

Ethanolo 80 % w/v

Glycerol 1.45% v/v

Hydrogen Peroxide 0.125%v/v

Pronollium Hand Rub®

 1-Propanol 30gm

Ethyl Hexadecyldimethyl ammonium ethyl sulphate 0.2gm (Mecetronium Ethyl sulphate)